? 11ѡ54淨:每日新闻·仙居网视·仙居新闻?/title> <link href="/CSS/index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.8ifj.cn/xjws/xjxw/day/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body style="background:#FFF;"> <div class="xjws_top1"> <div class="xjws_topin"> <a href="/">仙居新闻网首?/a><span class="ycfz">|</span> <a href="/xjxw/index.shtml" target="_blank">仙居新闻</a><span class="ycfz">|</span> <a href="/xjgk/index.shtml" target="_blank">仙居概况</a><span class="ycfz">|</span> <a href="/xjly/index.shtml" target="_blank">仙居旅游</a><span class="ycfz">|</span> <a href="/xjsy/index.shtml" target="_blank">摄影在线</a><span class="ycfz">|</span> <a href="/xjwy/index.shtml" target="_blank">仙居文苑</a><span class="ycfz">|</span> <a href="/xjms/index.shtml" target="_blank">仙居民俗</a><span class="ycfz">|</span> <a href="/fl/index.shtml" target="_blank">分类信息</a><span class="ycfz">|</span> <a target="_blank">官方微博</a><span class="ycfz">|</span> <a href="/ztbd/index.shtml" target="_blank">专题报道</a>                                     <a target="_blank"> 数字?/a><span class="ycfz">|</span> <a href="/from.shtml" target="_blank">网站导航</a></div> </div> <div class="xjws_top"> <div class="xjws_top2"> <div class="xjws_search"> <form method="post" action="//extend.rjxj.com.cn/Search/" target="_blank"> <input type="hidden" name="id" value="1"> <input type="hidden" name="type" value="video"> <input type="hidden" name="columnid" value=""> <input type="hidden" name="showColumn" value="0"> <input type="text" name="key" class="xjws_text1" value=" 请输入您要搜索的关键? onfocus="value='';this.style.color='#666'" onblur="if(!value){value=' 请输入您要搜索的关键?;this.style.color='#999'}" style="color: rgb(153, 153, 153);"> <input type="submit" class="xjws_button1" value="搜索"> </form> </div> </div></div> <div class="xjws_nav"> <div class="xjws_navin"> <div class="xjws_nav_size">仙居网络视频资讯第一频道</div> <div class="xjws_navin_link"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjws/index.shtml">网视首页</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/day/index.shtml">仙居新闻</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/sprd/index.shtml">视频热点</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/mtbd/index.shtml">媒体播报</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjztp/index.shtml">仙居专题?/a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xxyl/index.shtml">休闲娱乐</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/dypd/index.shtml">电影频道</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="wapper mt"> <div class="ws_left fl"> <div class="ws_left_t">每日新闻</div> <div class="ws_left_d"> <div class="ws_left_d_div"> <div class="ws_left_d_left" ><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188050.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/c8cfbedeaa464e2da1b9f8fdd809ef6620190118085940.JPG"/><p>2019??7日《仙居新闻?/p></a></div> <div class="ws_left_d_right"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188057.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/9188b305b0d0495ba152ce82a038d45020190118091131.jpg"/><p>【党代会精神解读】(五):共建宜居宜业幸福之?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188056.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/10a1e5ab0c3e4ec48a7e4449baca939020190118091131.jpg"/><p>我县全力推进小城镇文明行?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188055.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/8fab27d3861447e7a7fcbbbda779edbe20190118091132.jpg"/><p>我县春运大幕将在1?1日拉开 预计将发送旅?0万人?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188054.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/89dd72cfa0fb415a897825edcc4d135720190118091132.jpg"/><p>新闻特写:第一书记离任 村民含泪送行</p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188051.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/fa57e93c35274a949bea209c9c9546f520190118091134.jpg"/><p>寓教于乐 开心考试</p></a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="ws_left_d_div"> <div class="ws_left_d_left" ><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188045.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/17/_thumb/d738a4bad71143d999f70d6496a3712720190117111300.png"/><p>《追.爱?/p></a></div> <div class="ws_left_d_right"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188057.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/9188b305b0d0495ba152ce82a038d45020190118091131.jpg"/><p>【党代会精神解读】(五):共建宜居宜业幸福之?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188056.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/10a1e5ab0c3e4ec48a7e4449baca939020190118091131.jpg"/><p>我县全力推进小城镇文明行?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188055.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/8fab27d3861447e7a7fcbbbda779edbe20190118091132.jpg"/><p>我县春运大幕将在1?1日拉开 预计将发送旅?0万人?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188054.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/89dd72cfa0fb415a897825edcc4d135720190118091132.jpg"/><p>新闻特写:第一书记离任 村民含泪送行</p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188051.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/fa57e93c35274a949bea209c9c9546f520190118091134.jpg"/><p>寓教于乐 开心考试</p></a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="ws_left_d_div"> <div class="ws_left_d_left" ><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188049.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/17/_thumb/e37be22944f449aea063fc975b084fab20190117111303.png"/><p>微电影《第一书记?/p></a></div> <div class="ws_left_d_right"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188057.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/9188b305b0d0495ba152ce82a038d45020190118091131.jpg"/><p>【党代会精神解读】(五):共建宜居宜业幸福之?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188056.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/10a1e5ab0c3e4ec48a7e4449baca939020190118091131.jpg"/><p>我县全力推进小城镇文明行?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188055.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/8fab27d3861447e7a7fcbbbda779edbe20190118091132.jpg"/><p>我县春运大幕将在1?1日拉开 预计将发送旅?0万人?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188054.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/89dd72cfa0fb415a897825edcc4d135720190118091132.jpg"/><p>新闻特写:第一书记离任 村民含泪送行</p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188051.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/fa57e93c35274a949bea209c9c9546f520190118091134.jpg"/><p>寓教于乐 开心考试</p></a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="ws_left_d_div"> <div class="ws_left_d_left" ><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188048.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/17/_thumb/f997282d20df40eb8563dbbfe6fa063b20190117111302.png"/><p>青蓝</p></a></div> <div class="ws_left_d_right"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188057.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/9188b305b0d0495ba152ce82a038d45020190118091131.jpg"/><p>【党代会精神解读】(五):共建宜居宜业幸福之?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188056.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/10a1e5ab0c3e4ec48a7e4449baca939020190118091131.jpg"/><p>我县全力推进小城镇文明行?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188055.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/8fab27d3861447e7a7fcbbbda779edbe20190118091132.jpg"/><p>我县春运大幕将在1?1日拉开 预计将发送旅?0万人?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188054.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/89dd72cfa0fb415a897825edcc4d135720190118091132.jpg"/><p>新闻特写:第一书记离任 村民含泪送行</p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188051.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/fa57e93c35274a949bea209c9c9546f520190118091134.jpg"/><p>寓教于乐 开心考试</p></a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="ws_left_d_div"> <div class="ws_left_d_left" ><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188047.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/17/_thumb/f605fc6842d64500ac7e894638f52ed520190117111301.png"/><p>微电影《商海?/p></a></div> <div class="ws_left_d_right"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188057.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/9188b305b0d0495ba152ce82a038d45020190118091131.jpg"/><p>【党代会精神解读】(五):共建宜居宜业幸福之?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188056.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/10a1e5ab0c3e4ec48a7e4449baca939020190118091131.jpg"/><p>我县全力推进小城镇文明行?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188055.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/8fab27d3861447e7a7fcbbbda779edbe20190118091132.jpg"/><p>我县春运大幕将在1?1日拉开 预计将发送旅?0万人?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188054.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/89dd72cfa0fb415a897825edcc4d135720190118091132.jpg"/><p>新闻特写:第一书记离任 村民含泪送行</p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188051.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/fa57e93c35274a949bea209c9c9546f520190118091134.jpg"/><p>寓教于乐 开心考试</p></a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="ws_left_d_div"> <div class="ws_left_d_left" ><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188046.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/17/_thumb/fc5630d5944941c7af8f5a750d75be2d20190117111304.png"/><p>长路不倦护新苗</p></a></div> <div class="ws_left_d_right"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188057.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/9188b305b0d0495ba152ce82a038d45020190118091131.jpg"/><p>【党代会精神解读】(五):共建宜居宜业幸福之?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188056.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/10a1e5ab0c3e4ec48a7e4449baca939020190118091131.jpg"/><p>我县全力推进小城镇文明行?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188055.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/8fab27d3861447e7a7fcbbbda779edbe20190118091132.jpg"/><p>我县春运大幕将在1?1日拉开 预计将发送旅?0万人?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188054.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/89dd72cfa0fb415a897825edcc4d135720190118091132.jpg"/><p>新闻特写:第一书记离任 村民含泪送行</p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188051.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/fa57e93c35274a949bea209c9c9546f520190118091134.jpg"/><p>寓教于乐 开心考试</p></a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="ws_left_d_div"> <div class="ws_left_d_left" ><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188044.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/17/_thumb/e9354fa316034c669a09f3ff72021d0f20190117105817.png"/><p>《最美天使“金英华”?/p></a></div> <div class="ws_left_d_right"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188057.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/9188b305b0d0495ba152ce82a038d45020190118091131.jpg"/><p>【党代会精神解读】(五):共建宜居宜业幸福之?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188056.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/10a1e5ab0c3e4ec48a7e4449baca939020190118091131.jpg"/><p>我县全力推进小城镇文明行?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188055.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/8fab27d3861447e7a7fcbbbda779edbe20190118091132.jpg"/><p>我县春运大幕将在1?1日拉开 预计将发送旅?0万人?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188054.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/89dd72cfa0fb415a897825edcc4d135720190118091132.jpg"/><p>新闻特写:第一书记离任 村民含泪送行</p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188051.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/fa57e93c35274a949bea209c9c9546f520190118091134.jpg"/><p>寓教于乐 开心考试</p></a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="page"> <ul class="page_left"> <li class="pagelink"><a href="//www.8ifj.cn/xjws/xjxw/day/201901/Page_2.shtml">下一?/a></li> <li class="pagelink"><a href="//www.8ifj.cn/xjws/xjxw/day/Page_4.shtml">尾页</a></li> </ul> <ul class="page_right"> <li class="pagelink"><a href="//www.8ifj.cn/xjws/xjxw/day/201812/index.shtml"> 前个?</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ws_right fr"> <div class="ws_r"> <div class="ws_right_t">周视频点击排?/div> <div class="ws_right_m"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188527.shtml" title="小季帮忙:我县一男孩失踪两天两夜至今下落不明" target="_blank">小季帮忙:我县一男孩失踪两天两夜?..</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188526.shtml" title="小季帮忙:“新国标”电动自行车来了 超标电动车将逐步淘汰" target="_blank">小季帮忙:“新国标”电动自行车来了...</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188525.shtml" title="我县组团赴四川旺苍考察东西部写作扶贫工? target="_blank">我县组团赴四川旺苍考察东西部写作扶...</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188524.shtml" title="新闻特写:栽下“扶贫梅?共同奔小? target="_blank">新闻特写:栽下“扶贫梅?共同奔小...</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188523.shtml" title="我县今年“三下乡”活动正式启? target="_blank">我县今年“三下乡”活动正式启?/a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188522.shtml" title="县经信局:聚力产业培育攻?推动工业经济高质量发? target="_blank">县经信局:聚力产业培育攻?推动?..</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188521.shtml" title="世界首张黑洞照片引热?天文知识走进小学课堂" target="_blank">世界首张黑洞照片引热?天文知识?..</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188520.shtml" title="小季帮忙:市民卡业务入驻办事大厅 实现从参保到发卡一站式办理" target="_blank">小季帮忙:市民卡业务入驻办事大厅 ...</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188519.shtml" title="我县木制家具?竹藤类制品出口增长强? target="_blank">我县木制家具?竹藤类制品出口增?..</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188518.shtml" title="2019??5日《仙居新闻? target="_blank">2019??5日《仙居新闻?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="ws_r mt"> <div class="ws_right_t">月视频点击排?/div> <div class="ws_right_m"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188502.shtml" title="“桃源雅集”:寻梦对山" target="_blank">“桃源雅集”:寻梦对山</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188501.shtml" title="999热线:我县首批残疾人代步车开始发? target="_blank">999热线:我县首批残疾人代步车开始发...</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188500.shtml" title="999热线:以茶为? 高山斗茶迎客? target="_blank">999热线:以茶为? 高山斗茶迎客?/a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188499.shtml" title="2019??日《仙居新闻? target="_blank">2019??日《仙居新闻?/a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201903/Content_188498.shtml" title="2019??8日《仙居新闻? target="_blank">2019??8日《仙居新闻?/a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201903/Content_188497.shtml" title="省委常委、省军区司令员冯文平来我县看展结对帮扶活? target="_blank">省委常委、省军区司令员冯文平来我?..</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201903/Content_188496.shtml" title="我县又一批优质农产品落户旺苍 两万余棵白沙枇杷助力当地产业振兴" target="_blank">我县又一批优质农产品落户旺苍 两万...</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201903/Content_188495.shtml" title="绿树春季换新?环卫工人清扫? target="_blank">绿树春季换新?环卫工人清扫?/a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201903/Content_188494.shtml" title="农田莫名被灌粪水 气愤" target="_blank">农田莫名被灌粪水 气愤</a></li> <li class="ycfz"><a href="//www.8ifj.cn/" title="11ѡ5">11ѡ5</a> <br/> </div> <li><a href="//www.8ifj.cn/1v7185/4108740.html ">Ҿǻ۵ģҪⱻʹҪʲôԡ </a> 2019-04-19</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/z31476/57660739.html ">ӹŻп۾ɺ͸ضϰ </a> 2019-04-19</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/066760/15670438.html ">ѵʮŴ뵽ԱɲġѪҺ͡衱 </a> 2019-04-10</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/719923/62252237.html ">ѧ̡ѧ һУնͬ </a> 2019-04-05</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/23032/27661636.html ">Ƶǽθʡʡ ΰȥʡְ </a> 2019-03-26</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/qm5110/41226735.html ">ҵרڿƼ£ϼгԶչ </a> 2019-03-26</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/6z5895/65549634.html ">ԡIJŻ˵ </a> 2019-03-23</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/k46477/46245433.html ">ýÿŵ363ڣ¼ӰˣҵĹǿҷ ֻη71ǰȡ </a> 2019-03-23</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/436455/51973132.html ">ʸȫлع ̽500ƽ </a> 2019-03-22</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/hn3482/51765431.html ">ⲿԳΪDZ </a> 2019-03-22</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/uwc694/36297130.html ">աɽĦʯ </a> 2019-03-19</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/8p4447/59577629.html ">ǡعͶDzᷢչɾDzࡣ </a> 2019-03-19</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/66p647/71636028.html ">Ƕ뼡 ҺܵԱ </a> 2019-03-10</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/q4q450/83157927.html ">ڶԵڤ˼ </a> 2019-03-09</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/735974/57696226.html ">123ҵЯƷร </a> 2019-03-09</li> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.cgveg.tw" target="_blank">917</a>| <a href="//www.buzyw.tw" target="_blank">671</a>| <a href="//www.mafbk.tw" target="_blank">537</a>| <a href="//www.gvqne.tw" target="_blank">384</a>| <a href="//www.qgjec.tw" target="_blank">22</a>| <a href="//www.kmfvt.tw" target="_blank">842</a>| <a href="//www.yuwtp.tw" target="_blank">575</a>| <a href="//www.ekzlw.tw" target="_blank">761</a>| <a href="//www.prprt.tw" target="_blank">922</a>| <a href="//www.lqxxe.tw" target="_blank">838</a>| </body> </html>