? 11ѡ5ͼ:每日新闻·仙居网视·仙居新闻?/title> <link href="/CSS/index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.8ifj.cn/xjws/xjxw/day/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body style="background:#FFF;"> <div class="xjws_top1"> <div class="xjws_topin"> <a href="/">仙居新闻网首?/a><span class="ycfz">|</span> <a href="/xjxw/index.shtml" target="_blank">仙居新闻</a><span class="ycfz">|</span> <a href="/xjgk/index.shtml" target="_blank">仙居概况</a><span class="ycfz">|</span> <a href="/xjly/index.shtml" target="_blank">仙居旅游</a><span class="ycfz">|</span> <a href="/xjsy/index.shtml" target="_blank">摄影在线</a><span class="ycfz">|</span> <a href="/xjwy/index.shtml" target="_blank">仙居文苑</a><span class="ycfz">|</span> <a href="/xjms/index.shtml" target="_blank">仙居民俗</a><span class="ycfz">|</span> <a href="/fl/index.shtml" target="_blank">分类信息</a><span class="ycfz">|</span> <a target="_blank">官方微博</a><span class="ycfz">|</span> <a href="/ztbd/index.shtml" target="_blank">专题报道</a>                                     <a target="_blank"> 数字?/a><span class="ycfz">|</span> <a href="/from.shtml" target="_blank">网站导航</a></div> </div> <div class="xjws_top"> <div class="xjws_top2"> <div class="xjws_search"> <form method="post" action="//extend.rjxj.com.cn/Search/" target="_blank"> <input type="hidden" name="id" value="1"> <input type="hidden" name="type" value="video"> <input type="hidden" name="columnid" value=""> <input type="hidden" name="showColumn" value="0"> <input type="text" name="key" class="xjws_text1" value=" 请输入您要搜索的关键? onfocus="value='';this.style.color='#666'" onblur="if(!value){value=' 请输入您要搜索的关键?;this.style.color='#999'}" style="color: rgb(153, 153, 153);"> <input type="submit" class="xjws_button1" value="搜索"> </form> </div> </div></div> <div class="xjws_nav"> <div class="xjws_navin"> <div class="xjws_nav_size">仙居网络视频资讯第一频道</div> <div class="xjws_navin_link"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjws/index.shtml">网视首页</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/day/index.shtml">仙居新闻</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/sprd/index.shtml">视频热点</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/mtbd/index.shtml">媒体播报</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjztp/index.shtml">仙居专题?/a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xxyl/index.shtml">休闲娱乐</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/dypd/index.shtml">电影频道</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="wapper mt"> <div class="ws_left fl"> <div class="ws_left_t">每日新闻</div> <div class="ws_left_d"> <div class="ws_left_d_div"> <div class="ws_left_d_left" ><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188050.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/c8cfbedeaa464e2da1b9f8fdd809ef6620190118085940.JPG"/><p>2019??7日《仙居新闻?/p></a></div> <div class="ws_left_d_right"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188057.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/9188b305b0d0495ba152ce82a038d45020190118091131.jpg"/><p>【党代会精神解读】(五):共建宜居宜业幸福之?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188056.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/10a1e5ab0c3e4ec48a7e4449baca939020190118091131.jpg"/><p>我县全力推进小城镇文明行?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188055.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/8fab27d3861447e7a7fcbbbda779edbe20190118091132.jpg"/><p>我县春运大幕将在1?1日拉开 预计将发送旅?0万人?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188054.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/89dd72cfa0fb415a897825edcc4d135720190118091132.jpg"/><p>新闻特写:第一书记离任 村民含泪送行</p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188051.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/fa57e93c35274a949bea209c9c9546f520190118091134.jpg"/><p>寓教于乐 开心考试</p></a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="ws_left_d_div"> <div class="ws_left_d_left" ><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188045.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/17/_thumb/d738a4bad71143d999f70d6496a3712720190117111300.png"/><p>《追.爱?/p></a></div> <div class="ws_left_d_right"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188057.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/9188b305b0d0495ba152ce82a038d45020190118091131.jpg"/><p>【党代会精神解读】(五):共建宜居宜业幸福之?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188056.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/10a1e5ab0c3e4ec48a7e4449baca939020190118091131.jpg"/><p>我县全力推进小城镇文明行?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188055.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/8fab27d3861447e7a7fcbbbda779edbe20190118091132.jpg"/><p>我县春运大幕将在1?1日拉开 预计将发送旅?0万人?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188054.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/89dd72cfa0fb415a897825edcc4d135720190118091132.jpg"/><p>新闻特写:第一书记离任 村民含泪送行</p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188051.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/fa57e93c35274a949bea209c9c9546f520190118091134.jpg"/><p>寓教于乐 开心考试</p></a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="ws_left_d_div"> <div class="ws_left_d_left" ><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188049.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/17/_thumb/e37be22944f449aea063fc975b084fab20190117111303.png"/><p>微电影《第一书记?/p></a></div> <div class="ws_left_d_right"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188057.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/9188b305b0d0495ba152ce82a038d45020190118091131.jpg"/><p>【党代会精神解读】(五):共建宜居宜业幸福之?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188056.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/10a1e5ab0c3e4ec48a7e4449baca939020190118091131.jpg"/><p>我县全力推进小城镇文明行?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188055.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/8fab27d3861447e7a7fcbbbda779edbe20190118091132.jpg"/><p>我县春运大幕将在1?1日拉开 预计将发送旅?0万人?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188054.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/89dd72cfa0fb415a897825edcc4d135720190118091132.jpg"/><p>新闻特写:第一书记离任 村民含泪送行</p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188051.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/fa57e93c35274a949bea209c9c9546f520190118091134.jpg"/><p>寓教于乐 开心考试</p></a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="ws_left_d_div"> <div class="ws_left_d_left" ><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188048.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/17/_thumb/f997282d20df40eb8563dbbfe6fa063b20190117111302.png"/><p>青蓝</p></a></div> <div class="ws_left_d_right"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188057.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/9188b305b0d0495ba152ce82a038d45020190118091131.jpg"/><p>【党代会精神解读】(五):共建宜居宜业幸福之?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188056.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/10a1e5ab0c3e4ec48a7e4449baca939020190118091131.jpg"/><p>我县全力推进小城镇文明行?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188055.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/8fab27d3861447e7a7fcbbbda779edbe20190118091132.jpg"/><p>我县春运大幕将在1?1日拉开 预计将发送旅?0万人?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188054.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/89dd72cfa0fb415a897825edcc4d135720190118091132.jpg"/><p>新闻特写:第一书记离任 村民含泪送行</p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188051.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/fa57e93c35274a949bea209c9c9546f520190118091134.jpg"/><p>寓教于乐 开心考试</p></a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="ws_left_d_div"> <div class="ws_left_d_left" ><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188047.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/17/_thumb/f605fc6842d64500ac7e894638f52ed520190117111301.png"/><p>微电影《商海?/p></a></div> <div class="ws_left_d_right"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188057.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/9188b305b0d0495ba152ce82a038d45020190118091131.jpg"/><p>【党代会精神解读】(五):共建宜居宜业幸福之?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188056.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/10a1e5ab0c3e4ec48a7e4449baca939020190118091131.jpg"/><p>我县全力推进小城镇文明行?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188055.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/8fab27d3861447e7a7fcbbbda779edbe20190118091132.jpg"/><p>我县春运大幕将在1?1日拉开 预计将发送旅?0万人?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188054.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/89dd72cfa0fb415a897825edcc4d135720190118091132.jpg"/><p>新闻特写:第一书记离任 村民含泪送行</p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188051.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/fa57e93c35274a949bea209c9c9546f520190118091134.jpg"/><p>寓教于乐 开心考试</p></a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="ws_left_d_div"> <div class="ws_left_d_left" ><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188046.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/17/_thumb/fc5630d5944941c7af8f5a750d75be2d20190117111304.png"/><p>长路不倦护新苗</p></a></div> <div class="ws_left_d_right"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188057.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/9188b305b0d0495ba152ce82a038d45020190118091131.jpg"/><p>【党代会精神解读】(五):共建宜居宜业幸福之?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188056.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/10a1e5ab0c3e4ec48a7e4449baca939020190118091131.jpg"/><p>我县全力推进小城镇文明行?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188055.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/8fab27d3861447e7a7fcbbbda779edbe20190118091132.jpg"/><p>我县春运大幕将在1?1日拉开 预计将发送旅?0万人?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188054.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/89dd72cfa0fb415a897825edcc4d135720190118091132.jpg"/><p>新闻特写:第一书记离任 村民含泪送行</p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188051.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/fa57e93c35274a949bea209c9c9546f520190118091134.jpg"/><p>寓教于乐 开心考试</p></a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="ws_left_d_div"> <div class="ws_left_d_left" ><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188044.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/17/_thumb/e9354fa316034c669a09f3ff72021d0f20190117105817.png"/><p>《最美天使“金英华”?/p></a></div> <div class="ws_left_d_right"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188057.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/9188b305b0d0495ba152ce82a038d45020190118091131.jpg"/><p>【党代会精神解读】(五):共建宜居宜业幸福之?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188056.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/10a1e5ab0c3e4ec48a7e4449baca939020190118091131.jpg"/><p>我县全力推进小城镇文明行?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188055.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/8fab27d3861447e7a7fcbbbda779edbe20190118091132.jpg"/><p>我县春运大幕将在1?1日拉开 预计将发送旅?0万人?/p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188054.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/89dd72cfa0fb415a897825edcc4d135720190118091132.jpg"/><p>新闻特写:第一书记离任 村民含泪送行</p></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201901/Content_188051.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/01/18/_thumb/fa57e93c35274a949bea209c9c9546f520190118091134.jpg"/><p>寓教于乐 开心考试</p></a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="page"> <ul class="page_left"> <li class="pagelink"><a href="//www.8ifj.cn/xjws/xjxw/day/201901/Page_2.shtml">下一?/a></li> <li class="pagelink"><a href="//www.8ifj.cn/xjws/xjxw/day/Page_4.shtml">尾页</a></li> </ul> <ul class="page_right"> <li class="pagelink"><a href="//www.8ifj.cn/xjws/xjxw/day/201812/index.shtml"> 前个?</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ws_right fr"> <div class="ws_r"> <div class="ws_right_t">周视频点击排?/div> <div class="ws_right_m"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201905/Content_188562.shtml" title="2019年台州市青年志愿服务工作现场推进会在我县召开" target="_blank">2019年台州市青年志愿服务工作现场?..</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201905/Content_188561.shtml" title="县政协开展送教下乡活动" target="_blank">县政协开展送教下乡活动</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201905/Content_188560.shtml" title="“红领巾相约流动宫”暨台州市第四届流动少年宫现场推进会在我县召开" target="_blank">“红领巾相约流动宫”暨台州市第四届...</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201905/Content_188559.shtml" title="“百企抢千生”火了校园招? target="_blank">“百企抢千生”火了校园招?/a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201905/Content_188558.shtml" title="“最多跑一次”改革再发力 中药、体检报告可快? target="_blank">“最多跑一次”改革再发力 中药、体...</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201905/Content_188557.shtml" title="我县开展红十字应急救护师培训" target="_blank">我县开展红十字应急救护师培训</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201905/Content_188556.shtml" title="“弘扬垦荒精?争做时代新人”主题教育宣讲活动启? target="_blank">“弘扬垦荒精?争做时代新人”主?..</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201905/Content_188555.shtml" title="小季帮忙:网络诈骗层出不?聊天交友还需谨慎" target="_blank">小季帮忙:网络诈骗层出不?聊天?..</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201905/Content_188554.shtml" title="小季帮忙:志愿者遭遇困?大伙齐心来相? target="_blank">小季帮忙:志愿者遭遇困?大伙齐心...</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201905/Content_188553.shtml" title="2019??0日《仙居新闻? target="_blank">2019??0日《仙居新闻?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="ws_r mt"> <div class="ws_right_t">月视频点击排?/div> <div class="ws_right_m"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188536.shtml" title="我县考察团在四川苍溪考察仙居企业" target="_blank">我县考察团在四川苍溪考察仙居企业</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188535.shtml" title="浙乡浙村——仙居淡竹合作共建启动仪式举? target="_blank">浙乡浙村——仙居淡竹合作共建启动仪...</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188534.shtml" title="一季度全市消防安全形势稳定" target="_blank">一季度全市消防安全形势稳定</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188533.shtml" title="我县开展?·15全民国家安全教育日”集中宣传活? target="_blank">我县开展?·15全民国家安全教育日?..</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188532.shtml" title="2019首场“神仙大会”神仙局喜迎“超级团队日? target="_blank">2019首场“神仙大会”神仙局喜迎“超...</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188531.shtml" title="民族团结一家亲 援疆助学万里? target="_blank">民族团结一家亲 援疆助学万里?/a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188530.shtml" title="仙居外语学校开展“绿色行?励志青春”远足活? target="_blank">仙居外语学校开展“绿色行?励志?..</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188529.shtml" title="“共画同心圆 筑梦益起飞? target="_blank">“共画同心圆 筑梦益起飞?/a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjws/xjxw/201904/Content_188528.shtml" title="我县一村民非法种植罂粟被查? target="_blank">我县一村民非法种植罂粟被查?/a></li> <li class="ycfz"><a href="//www.8ifj.cn/" title="11ѡ5">11ѡ5</a></li> </ul> </div> </div> </div> <!-- 点击排行 --> <div class="clear"></div> </div> <div class="xjws_footer"><br>浙江省仙居县人民政府新闻办公室主?浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调?024*768 <br>仙居新闻?版权所?2005-2018 本网站所有内容均受版权保护? <br>未经版权所有人明确的书面许可,不得以任何方式或媒体翻印或转载本网站的部分或全部内容? <br>警告?本网站上的图像由数码水印技术保护。您对本网站的任何使用应遵守我们的使用条款,并构成对该条款的知悉和接受? <br/> <a target="_blank" title="橘子红了信息科技,专业的网络技术服务提供商?0576-88508576 88528227"><font color=#000>?u> 橘子红了信息科技 </u>提供仙居新闻网的网站系统开发与技术支?/font></a> <br/> </div> <li><a href="//www.8ifj.cn/z31706/8098650.html ">йʯ½ɽ </a> 2019-06-06</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/49x456/5494449.html ">̫С·ƶ· </a> 2019-06-06</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/12l806/70980248.html ">̵ ˾̾ǻ </a> 2019-05-26</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/28v525/96162147.html ">ϹйһعίԱ </a> 2019-05-26</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/d9779/79497846.html ">۽50λʿͳսͬԲ </a> 2019-05-07</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/9v1181/47836145.html ">ͻȻݿθź θЩ֢״ </a> 2019-05-03</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/z0859/12672344.html ">йСڼȵӪ </a> 2019-05-01</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/72e109/14515943.html ">2017а </a> 2019-04-30</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/630985/85064842.html ">ɹй̿ ۺΪй </a> 2019-04-30</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/684969/2783141.html ">̨κʽٷ </a> 2019-04-26</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/1v7185/4108740.html ">Ҿǻ۵ģҪⱻʹҪʲôԡ </a> 2019-04-19</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/z31476/57660739.html ">ӹŻп۾ɺ͸ضϰ </a> 2019-04-19</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/066760/15670438.html ">ѵʮŴ뵽ԱɲġѪҺ͡衱 </a> 2019-04-10</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/719923/62252237.html ">ѧ̡ѧ һУնͬ </a> 2019-04-05</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/23032/27661636.html ">Ƶǽθʡʡ ΰȥʡְ </a> 2019-03-26</li> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.vfqiye.tw" target="_blank">247</a>| <a href="//www.acjvbw.tw" target="_blank">188</a>| <a href="//biqmmb.com.cn" target="_blank">266</a>| <a href="//www.dgofcj.tw" target="_blank">69</a>| <a href="//ksegjm.com.cn" target="_blank">772</a>| <a href="//kogpgn.com.cn" target="_blank">181</a>| <a href="//bjzzcf.com.cn" target="_blank">120</a>| <a href="//www.wqidos.tw" target="_blank">379</a>| <a href="//www.nvwdbe.tw" target="_blank">15</a>| <a href="//www.zqgvl.com" target="_blank">859</a>| </body> </html>